Устав на Сдружение "Деца и Книги"

УСТАВ

на Сдружение с нестопанска цел

„Деца и Книги"

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1)Този устав урежда устройството на сдружение с нестопанска цел "Деца и Книги" като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)Сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България, настоящия Устав и решенията на органите на управление на Сдружението, съгласно предоставената им компетентност.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Сдружение с нестопанска цел „Деца и Книги", което ще се изписва и на английски език като „Children and Books".

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер.

(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

(4) Сдружението може да има своя емблема, атрибути и печат.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружение„Деца и Книги" е: обл. Софийска, Столична община, гр. София 1229, жк."Надежда"ІІІ, бл.334, вх.Ж, ет.3, бл.334, ап.145

Срок

Чл. 4.Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА II

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТОИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5.Основни цели на Сдружението са:

1.дейности за създаване на литературна култура и подобряване грамотността сред учениците;

2.подобряване методите и подходите при обучение на деца и съдействиеза тяхното налагане в училища и сходни организации;

3.подпомагане на материалната и техническа база на организации, имащи отношение към обучението и възпитанието на деца;

4.сътрудничество с други организации при организиране и провеждане накорекционни и рехабилитационни програми за преодоляване трудностите при четене и писане на деца със специфични образователни потребности;

5.провеждане на образователни програми на деца в неравностойно положение;

6.сътрудничество с други организации при организиране и провеждане на образователни програми по български език и литература сред ученици от различна от българската културна и лингвистична среда;

7.международно сътрудничество и обмен на знания, специалисти, кадри, опит, технологии, практики и дейности в областта на образованието;

8.популяризиране и разпространяване на идеите и целите си, както и да осигурява изпълнение на практически програми и обществени функции;

9.популяризиране на дейността в страната и в чужбина;

10.разработване на проекти в областта на образованието;

11.посредничество между държавната администрация, донорски фондове и други правителствени и неправителствени организации на деца с увреждания и други нуждаещи се от съдействие и средства; улесняване изграждането и поддържането на контакти със сродни структури и организации, работещи в същата сфера в България и в чужбина;

12.създаване на подходящи условия и среда, подомагащи четенето на книги от деца;

13.подпомагане и организиране на събития, свързани с децата и книгите;

14.повишаване на образователното ниво на децата в България;

15.подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойно положение;

16.насърчаване развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието и културата.

Чл.6. Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са юридически лица с нестопанска цел, българските и чуждестранните централни и местни власти, бизнес средите, международни програми и институции, обществеността.

Чл. 7.Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

1.набиране на дарения в парична и непарична форма, книги и пособия, наемане на помещения, консултанти и лична безвъзмездна помощ от членове на Сдружението;

2.оказване на съдействие на училища, образователни центрове, местни обществени и граждански институции, организации, общности и граждани в работата им, свързана с деца;

3.организиранечрез благотворителни акции, събития, чествания, представления и други законни способи за набирането на средства и предоставянето им за дейности, свързани с целите на Сдружението;

4.осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Сдружението;

5.участие в проекти в области, сходни с целите на Сдружението.

ГЛАВА III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8.Предметът на дейност на Сдружението се изразява в следните дейности:

1.организиране и провежданена образователни занимания на деца; създаване на литературни лаборатории;

2.материално, финансово, духовно и интелектуално подпомагане на деца;

3.подпомагане навлизането на съвременни практики за ограмотяване на деца;

4.предоставяне на книги, материали и пособияза популяризиране на четенето сред ученицитекато средство за тяхното нравствено и интелектуално развитие;

5.организиране на срещи, чествания, тържества, свързани с книгите;

6.дейности по провеждане на кръгли маси, обучения, конференции,семинари и други публични прояви и съдействие на членовете и партньорите си за участие в местни и международни инициативи, програми, проекти, публични форуми и други;

7.събиране и систематизиране на информация за успешни практики и международен опит в областта на образованието;

8.активно взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури за повишаване на ефективността на дейността на сдружението;

9.подпомагане разработването и реализирането на проекти в различни сфери на образователния, социалния, обществено-икономическия и културния живот;

10.предоставяне на експертно съдействие на лицата, предприятията и институциите, които имат нужда от съдействие в рамките на целите на сдружението;

11.генериране на ресурси и информация за разработването и прилагането на европейските и международни стандарти в областта на образованието икултурата;

12.разработване на анализи, провеждане на изследвания и прогнози, изготвяне на становища, организиране на курсове, работни групи, лекции, семинари, конференции и симпозиуми с цел проучване на проблемите и създаване на благоприятни условия за икономическо, социално и културно развитие на децата в България;

13.участие в национални и международни инициативи свързани с децата и книгите.

Чл.9.(1) Сдружението ще извършва стопанска дейност, съгласно чл.3 ал.3 наЗЮЛНЦ, изразяваща се в следните направления: осъществяване наинформационна, консултантска, рекламна, обучителна и издателска дейност.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Счетоводното отчитане на приходите и разходите на Сдружението се води в съответствие с българското законодателство.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

ГЛАВА IV

ЧЛЕНСТВО

Членствени взаимоотношения, права и задължения

Чл. 10. (1)Учредителите на Сдружението са членове по право и не могат да бъдат изключвани, освен при решение на най-малко ? отОбщото събрание.

(2)Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридическиили дееспособни физически лица, които приемат Устава на Сдружението и които желаят да допринесат за постигането на целите на сдружението.

(3) За членове на Сдружението се канят педагози, учители, уважавани хора, представители на културни и образователни институции, професионалисти от стопански организации, средствата за масова информация, местното самоуправление и свързаните с него институции, нестопанските организации.

Чл. 11.Всеки член на Сдружението има право:

1.да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2.да бъде предлаган и в последствие евентуално избиран в неговите органи на управление;

3.да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление, съгласно Устава;

4.да бъде информиран за дейността на сдружението, съгласно Устава;

5.да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в настоящия Устав.

Чл. 12.Всеки член на Сдружението е длъжен:

1.да внася членския си внос;

2.да спазва Устава на Сдружението и да спомага за постигане на неговите цели;

3.да работи за издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 13.Членските взаимоотношения, права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Придобиване на членство

Чл. 14.(1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителя. Кандидатът отправя до Управителя писмена молба,в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

(2)Управителят се произнася по молбата непосредствено след постъпването й.

(3) Решенията на Управителя могат да бъдат атакувани пред Общото събрание.

Прекратяване на членство

Чл. 15.(1) Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя на Сдружението;

2.със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.с изключване;

4.с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението;

5.с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

6.при отпадане.

(2) При наличието на поведение от страна на член на сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, решение за изключване се взема от Управителя и се одобрява от Общото събрание на сдружението.

(3)Отпадането на членство е налице, когато има невнасяне на повече от 2 /две/ членски вноски и системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителя по документи и с надлежно решение на Общото събрание, с което се прекратява членството.

Чл.16. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ГЛАВА V

ИМУЩЕСТВО

Чл. 17. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, имуществени вноски от членовете, вземания и други права, регламентирани от закона. Права и задължения, възникнали на основание сключени договори от името и за сметка на Сдружението, се смятат за възникнали от момента на подписването на съответните документи от надлежно овластени лица или органи на Сдружението.

Чл.18. Източници на средства на Сдружението са имуществени вноски на членовете, стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, донорски програми, спонсорство и други източници, разрешени от закона.

Имуществени вноски на членовете

Чл.19. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителна вноска и под формата на годишен членски внос.

(2) Размерът на встъпителната вноска и годишния членския внос се определя от Общото събрание и e7,00лева за физически лица, 25,00лева за неправителствени организации и 100,00 лева за стопански организации, и следва да бъдат заплатени както следва: имуществена вноска при възникване на членството в Сдружението, а годишният членски внос до 1 юни за текущата година.

Чл.20.По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

Чл.21.Сдружението в лицето на Управителя може да получава дарения от физически и юридически лица, да бъде финансирано от български и международни фондове и финансови институции, както и да сключва договори за спонсорство.

Чл.22.При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на Сдружението.

Разходване на имущество

Чл.22. (1). Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, посочени в чл.5 от Устава.

(2).Сдружението подбира училищата, заведенията, учреденията и начинът на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

ГЛАВА VI

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 23. (1) Органите на Сдружението са: Общо събрание и Управител.

(2)По решение на Управителя могат да бъдат създавани помощни структури, които да подпомагат дейността на Сдружението – експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и други, чиито вид и състав се назначава от него. Правата и задълженията на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори в зависимост от вида и функциите им.

Общо събрание

Състав на Общото събрание

Чл.24.В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, което да ги представлява на един или неограничен брой заседания на Общото събрание.Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 25.Общото събрание:

1.изменя и допълва Устава на сдружението;

2.взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

3.избира и освобождава Управителя;

4.приема бюджета на сдружението;

5.приема отчета за дейността на Управителя;

6.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

7.взема решение за откриване и закриване на клонове.

Провеждане на общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителя - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителя на Сдружението или по инициатива на 1/3 /една трета/ от членовете на Сдружението.

(2) Ако в срок от две седмици от искането на 1/3 от членoвете на Сдружението за свикване на Общо събрание Управителят не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) В случай, че е невъзможно всички членове да бъдат уведомени писмено или не са подписали уведомлението, свикването се извършва чрез покана, поставена на интернет сайта на Сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 28.Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Кворум

Чл. 29.Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.При липса на кворум Управителят насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

Чл. 30. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 31. Член или негов представител не може да участва в гласуването:

1.При решаване на въпроси, отнасящи се до него;

2.При решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е Управител или участва в управителен орган или може да наложи или възпрепятства на вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 25, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен със съгласието на 2/3 от присъстващите членове.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Управител

Чл. 34. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управител.

(2) Управителят се определя от най-малко от половината присъстващи членове на Общото събрание, свикано по определения в Устава ред, за срок от 5 (пет) години.

(3) До избирането на нов Управител, старият изпълнява функциите си.

(4) Управителят може да бъде преизбиран без ограничение.

(5) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и да пази тайните на Сдружението и след като престане да бъде Управител.

Правомощия на Управителя

Чл.35.Управителят:

1.Представлява Сдружението пред трети лица;

2.Осъществява контрол върху изпълнението на решенията на ОС;

3.Организира и координира цялостната дейност на сдружението;

4.Подготвя и внася в Общото събрание до края на февруари доклад за дейността на сдружението през отчетния период, който започва на 1 януари и завършва на 31 декември;

5.Утвърждава правила за провеждане на конкурси, инструкции, програми, щатното разписание на персонала, създаване на временни комисии и други актове, свързани с дейността на сдружението;

6.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

7.Извършва отчуждаване на имущества и придобива имущества от името и за сметка на сдружението;

8.Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

9.Избира лица, в полза на които да се отчуждава безвъзмездно имущество на сдружението;

10.Приема, освобождава и констатира отпадането на членове на Сдружението;

11.Взема решения за участие и прекратяване на участие в други организации;

12.Утвърждава създаването на фондове и други самостоятелни звена на сдружението, както и начина на функцонирането и у

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info