Мисия на неправителствената организация

Визията на сдружение „Деца и книги” е да създаде мрежа от литературни клубове във всяко училище и читалищна библиотека, където децата да използват вроденото си любопитство и творчески ентусиазъм, за да открият богатствата на художествената литература.  
Работата на сдружението е отдадена на срещите на децата с книгите, което развива уникални лични и социални умения у тях, и е изцяло в полза на децата в България - това е нашата мисия.

Цели на организацията

Основни цели на Сдружението са:  
1. дейности за създаване на литературна култура и подобряване грамотността сред учениците;  
2. подобряване методите и подходите при обучение на деца и съдействие за тяхното налагане в училища и сходни организации;  
3. подпомагане на материалната и техническа база на организации, имащи отношение към обучението и възпитанието на деца;  
4. сътрудничество с други организации при организиране и провеждане на корекционни и рехабилитационни програми за преодоляване трудностите при четене и писане на деца със специфични образователни потребности;  
5. провеждане на образователни програми на деца в неравностойно положение;  
6. сътрудничество с други организации при организиране и провеждане на образователни програми по български език и литература сред ученици от различна от българската културна и лингвистична среда;  
7. международно сътрудничество и обмен на знания, специалисти, кадри, опит, технологии, практики и дейности в областта на образованието;  
8. популяризиране и разпространяване на идеите и целите си, както и да осигурява изпълнение на практически програми и обществени функции;  
9. популяризиране на дейността в страната и в чужбина;  
10. разработване на проекти в областта на образованието;  
11. посредничество между държавната администрация, донорски фондове и други правителствени и неправителствени организации на деца с увреждания и други нуждаещи се от съдействие и средства; улесняване изграждането и поддържането на контакти със сродни структури и организации, работещи в същата сфера в България и в чужбина;  
12. създаване на подходящи условия и среда, подомагащи четенето на книги от деца;  
13. подпомагане и организиране на събития, свързани с децата и книгите;  
14. повишаване на образователното ниво на децата в България;  
15. подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойно положение;  
16. насърчаване развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието и културата.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info